§1. INFORMACJE OGÓLNE

Firma SkayTek Software jest producentem oprogramowania i świadczy jego sprzedaż w sklepie internetowym pod adresem ul. Barczewskiego 31, 11-001 Dywity, Polska. Firma zarejestrowała działalność gospodarczą pod numerem 2122, gdzie organem rejestrującym był Wójt Gminy Dywity. NIP: 739-200-91-97, Regon: 510608623. Kontakt z nami uzyskać można dzwoniąc pod numerem telefonu +48 602 303 779 lub za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres contact@skaytek.com.

Produkt – oprogramowanie, nazywane również jako "Treść Cyfrowa" dostarczana w formie pliku do pobrania, która nie jest zapisana na nośniku materialnym.
Klient – podmiot dokonujący zakupu.
Konto - zbiór danych przechowywany w systemie teleinformatycznym SkayTek Software jednoznacznie identyfikujący Klienta.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 

§2. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

2.1. Sposób i termin zapłaty.

System zamówień udostępnia dwie metody płatności: poprzez system PayPal oraz Przelew bankowy.

Płatność PayPal - użytkownik przekierowywany jest na stronę systemu PayPal i tam tworzy płatność, która nie jest jeszcze zatwierdzona. Kontynuując proces zamówienia system PayPal przekierowuje użytkownika z powrotem na stronę sklepu z podglądem szczegółów zamówienia. W tym kroku kupujący potwierdza złożenie zamówienia bądź anuluje transakcję. System sklepu zatwierdza transakcję i wysyła potwierdzenie na adres e-mail podany w zamówieniu.
Płatność Przelewem bankowym – po złożeniu zamówienia system sklepu wysyła potwierdzenie na adres e-mail podany w zamówieniu, które zawiera szczegóły dotyczące konta bankowego, na które należy uiścić należność. W przypadku powyższego sposobu zapłaty system sklepu oczekuje na wpłatę należności przez 2 tygodnie. Po upływie terminu zapłaty zamówienie jest automatycznie anulowane.
 
2.2. Sposób i termin realizacji zamówienia.
Sposób realizacji zamówienia – produkt dostarczany jest jako plik cyfrowy do pobrania. Plik należy pobrać programem License Manager, który dostępny jest w dziale Pliki do pobrania na stronie https://www.skaytek.com/.
Termin realizacji zamówienia – w przypadku płatności PayPal transakcja autoryzowana jest natychmiastowo a dostęp do produktu udzielany jest zaraz po złożeniu zamówienia. Natomiast przy płatnościach Przelewem, produkt można będzie pobrać niezwłocznie gdy system sklepu zaksięguje należność.
 

§3. GWARANCJA ORAZ PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

3.1. SkayTek Software udziela właścicielowi zakupionego produktu gwarancji na okres 30 dni, począwszy od daty zakupu, obejmującej wyłącznie dostarczenie zakupionego produktu. Gwarancja nie dotyczy oprogramowania. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3.2. W celu wykonania uprawnień gwarancyjnych, właściciel zakupionego produktu zgłasza pisemnie wadę sprzedawcy, od którego nabył produkt za pomocą poczty elektronicznej na adres complaint@skaytek.com opisując rodzaj problemu, podając swój numer telefonu oraz numer zamówienia.
3.3. Nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacji produktu przedstawiciel firmy SkayTek Software skontaktuje się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej ze zgłaszającym w celu omówienia szczegółów dotyczących problemu i ustalenia sposobu jego rozwiązania.
3.4. Dostawca rozpatrzy reklamację oraz powiadomi nabywcę o jej rozstrzygnięciu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez nabywcę podczas tworzenia konta.
 

§4. OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD

4.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego art. 556.
 

§5. FUNKCJONALNOŚĆ, INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH ZE SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM I OPROGRAMOWANIEM ORAZ TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY

5.1. W celu użytkowania większości produktów wymaga się od użytkownika zainstalowanego w systemie Windows oprogramowania firmy Microsoft w szczególności produktu Visual Studio z obsługą .NET 4.5. Funkcjonalność dostarczanych treści cyfrowych opisana jest na karcie poszczególnych produktów. Oprogramowanie firmy SkayTek Software zabezpieczone jest przed nieuprawnionym użytkowaniem formą certyfikatu użytkowania, który nabywca generuje samodzielnie za pomocą dostarczonego oprogramowania License Manager.
 

§6. PRAWO ODSTĄPIENIA DO UMOWY

6.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
6.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
6.3. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez SkayTek Software o utracie prawa do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą złożenia zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Powyższa zgoda traci podstawę prawną, jeśli nabywcą jest Przedsiębiorca.
 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
7.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a SkayTek Software jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
7.3. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 

§8. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Imię, nazwisko i adres konsumenta
 
...................................................
 
...................................................
 
...................................................
 
 
Nazwa i adres przedsiębiorstwa
SkayTek Software
ul. Barczewskiego 31
11-001 Dywity, Polska
e-mail: contact@skaytek.com
 
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
 
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy nr .............................. zawartej dnia ...................................
dotyczącej zakupu następujących rzeczy:
 
 
......................................................................................................................................................................
 
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)